Na czym polega net-billing? Rozliczanie prosumentów w 2022 roku

Fotowoltaika to bardzo gorący temat, szczególnie w ostatnich latach. Obecnie wiele osób posiada już swoją własną mikroinstalację fotowoltaiczną i produkuje za jej pomocą energię elektryczną na własny użytek.

Dotychczasowe zasady rozliczania tej energii były bardzo korzystne dla prosumentów, przez co było to dodatkową zachętą, aby inwestować w tę technologię. W roku 2022 dojdzie jednak do znacznych zmian w tym zakresie. Zniknie całkowicie obowiązujący dotychczas system odpustów i na jego miejsce wejdzie nowy system tzw. net-billing. Czy będzie to miało wpływ na opłacalność fotowoltaiki? Czym tak naprawdę jest net-billing? Jak będzie wyglądało rozliczanie energii na nowych zasadach?

Czym jest net-billing?

Net-billing to nowy system rozliczania energii elektrycznej wyprodukowanej za pomocą mikroinstalacji fotowoltaicznej. System ten różni się w znaczny sposób od zasad obowiązujących do tej pory. Będzie on obowiązywał każdego prosumenta, który przyłączy swoją domową instalację fotowoltaiczną do sieci po 31 marca 2022 roku. Do tego czasu obowiązuje jeszcze system odpustów znany z poprzednich lat. Net-billing będzie polegał na tym, że nadwyżki energii, które będą trafiały od prosumentów do sieci energetycznej będą sprzedawane, a zyski z tej sprzedaży będą trafiały do tzw. depozytu prosumenckiego. Za energię pobraną z sieci prosument będzie płacił cenę zgodną z aktualnymi stawkami tak jak każdy inny użytkownik. Opłaty te w pierwszej kolejności będą pobierane z depozytu, jaki został zgromadzony przez prosumenta. Czas na wykorzystanie depozytu będzie wynosił 12 miesięcy, a gdy nie zostanie on wykorzystany w tym czasie to trafi w ręce prosumenta w formie wynagrodzenia. Wysokość tej kwoty nie może być większa niż 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w danym miesiącu kalendarzowym.

Dlaczego wprowadzono net-billing?

Wprowadzenie nowych zasad rozliczania energii elektrycznej pozyskiwanej z mikroinstalacji fotowoltaicznych było spowodowane po części nowymi przepisami, jakie zostały wdrożone w UE, które będą obowiązywać państwa członkowskie. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, zmieniającą dyrektywę 2012/27/UE (tzw. dyrektywa rynkowa), wszyscy uczestnicy rynku energii, w tym prosumenci, muszą ponosić opłaty sieciowe. Ponadto Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2018 r.  w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. dyrektywa RED II) przewiduje obowiązek umożliwienia prosumentom otrzymywania wynagrodzenia odzwierciedlającego wartość rynkową energii. Nowy system net-billing wprowadza wszystkie te założenia w życie.

Czym się różni nowy system rozliczania energii z instalacji fotowoltaicznych od wcześniejszego?

Do tej pory system rozliczania energii pozyskanej z paneli fotowoltaicznych opierał się na tzw. odpustach. Polegało to na tym, że prosument produkował energię elektryczną za pomocą fotowoltaiki na własny użytek, a jej nadwyżkę, której nie wykorzystał, wysyłał do sieci, skąd mógł ją pobrać w późniejszym czasie przy zachowaniu współczynnika odpustu. Parametr ten wynosił 0.8 w przypadku instalacji o mocy do 10 kWp i 0.7 w przypadku instalacji o mocy od 10 kWp do 50 kWp. Obecnie system ten zostaje całkowicie zlikwidowany i cała nadwyżka energii nie będzie magazynowana w sieci, tylko sprzedawana po aktualnych cenach. Zyski z jej sprzedaży będą w pierwszej kolejności pokrywały zakup energii w sytuacji, gdy instalacja nie będzie w stanie wygenerować odpowiedniej ilości energii np. w zimie.

Czy inwestowanie w fotowoltaiczne nadal jest opłacalne? – instalacje fotowoltaiczne w Jeleniej Górze

Pomimo tego, że zmiany, które wchodzą w życie 1 kwietnia 2022 roku, są znaczące, to fotowoltaika nadal pozostaje bardzo opłacalnym rozwiązaniem dla osób chcących ograniczyć wydatki na energię elektryczną. Instalacje fotowoltaiczne w Jeleniej Górze z pewnością dalej będą przyciągały wielu inwestorów, ponieważ jest to przyszłościowa technologia, która oprócz tego, że pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy, poprzez produkowanie własnej energii elektrycznej to dodatkowo jest to w pełni ekologiczna metoda pozyskiwania energii, która nie ma negatywnego wpływu na środowisko, a oprócz tego działa ona na podstawie odnawialnych źródeł energii, dzięki czemu jej źródło nigdy się nie skończy.