Potrzebujesz pomocy prawnej napisaniu pozwu? Sprawdź, o czym warto wiedzieć

Pozew nierozerwalnie wiąże się z postępowaniem sądowym. Wiele osób błędnie używa tego sformułowania do określania wszystkich pism, które są wnoszone do sądu. Jest to błąd, ponieważ pozew jest co prawda pismem procesowym, ale od jego wniesienia rozpoczyna się proces cywilny. Pismo to musi spełniać pewne wymogi formalne, gdyż w przeciwnym wypadku może zostać odrzucone przez sąd.

Jakie wymogi formalne musi spełniać pozew?

Pozew musi zawierać kilka ważnych elementów. Warto w takim piśmie zawrzeć oznaczenie sądu, do którego jest ono kierowane. Nie jest to co prawda koniecznością, ale zaleca się umieszczenie takich informacji. W pozwie musi znaleźć się także imię i nazwisko oraz adres pozwanego i powoda. Osoba sporządzająca pismo musi umieścić w nim także swój numer PESEL. W przypadku firmy będzie to numer NIP.

Pozew powinien być właściwie oznaczony. Należy więc podać ogólną kategorię, do której należy. Może to być np. pozew rozwodowy lub o zapłatę. Bardzo ważnym elementem takiego pisma jest dokładne określenie żądania, jakie powód ma wobec pozwanego. To właśnie o to żądanie toczyć się będzie postępowanie przed sądem. 

Pozew musi zawierać szczegółowe uzasadnienie skierowania sprawy na drogę sądową. Warto w tej części pisma przytoczyć argumenty oraz przedstawić własne wnioski. Nie można zapomnieć także o własnoręcznym podpisaniu sporządzonego pisma. Bez podpisu jest ono nieważne.

Składając pozew do sądu trzeba pamiętać o uiszczeniu opłaty. Wysokość opłaty zależy od rodzaju sprawy, a także od wartości przedmiotu sporu. Bez wniesienia opłaty, sąd nie rozpatrzy sprawy. Dowód zapłaty należy dołączyć do pozwu jako jeden z załączników.

O czym trzeba pamiętać podczas sporządzania pozwu do sądu?

Pisząc pozew, trzeba nie tylko pamiętać o wymogach formalnych, jakie musi spełniać ten rodzaj pisma. Na samym początku warto określić, które okoliczności mają istotne znaczenie dla całej sprawy, a które z nich można pominąć. Pomoże to w sporządzeniu dobrego pozwu, który będzie wartościowy dla sądu. Określenie ważnych okoliczności jest bardzo przydatne podczas formułowania uzasadnienia. Dzięki temu uda się wyjaśnić całą sprawę w sposób klarowny i zrozumiały. Należy także przedstawić dowody, które będą poparcie twierdzeń. 

Jak przygotować dobry pozew?

Samodzielne sporządzenie pozwu, który będzie właściwie skonstruowany oraz rzeczowy jest bardzo trudne. Związane jest to przede wszystkim z brakiem wiedzy i doświadczenia w tworzeniu tego rodzajów pism. W takim przypadku niezwykle pomocni mogą być adwokaci, Szczecin to jedno z wielu miast w całej Polsce, w którym można znaleźć kancelarie, w których pracują specjaliści od dopełniania tego typu procedur. 

rozwód

Zlecenie sporządzenia pozwu doświadczonemu prawnikowi da gwarancję, że będzie on napisany zgodnie z wymogami. Adwokat zadba o to, aby znalazły się w nim wszystkie niezbędne elementy. Przygotuje także odpowiednią argumentację oraz uzasadnienie. 

Czy sąd może odrzucić pozew?

W przypadku, gdy złożony pozew nie spełnia wymogów formalnych, czyli nie zawiera niezbędnych elementów, to sąd wzywa do uzupełnienia braków w ciągu 7 dni. Jeśli nie zostaną one uzupełnione, to może go zwrócić. W takiej sytuacji pismo zostaje uznane za niezłożone, a sprawa nie nabiera biegu.

Sąd może w kilku sytuacjach całkowicie odrzucić pozew. Dzieje się tak przede wszystkim wtedy, gdy w przypadku konkretnej sprawy droga sądowa jest niedopuszczalna. Są odrzuci pismo także wtedy, gdy między stronami toczy się już postępowanie w tej samej sprawie lub zapadł prawomocny wyrok. Powodem do odrzucenia pozwu jest także brak zdolności sądowej jednej ze stron lub brak zdolności procesowej powoda

Właściwe sporządzenia pozwu jest niezbędne do tego, aby można było rozpocząć postępowanie przed sądem. Musi mieć on formę pisemną, chyba że sprawa dotyczy prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych. Przepisy niekiedy wymagają także, aby pozew został sporządzony na urzędowym formularzu. Niespełnienie tych wymogów może skutkować zwrotem pozwu przez sąd i koniecznością uzupełnienia braków formalnych poprzez ponowne sporządzenie go na odpowiednim formularzu.