RedCERT certyfikat – jakie kryteria musi spełniać produkt, aby go uzyskać?

Nieustanne zmiany klimatyczne mają ogromny wpływ na środowisko naturalne. Korzystanie z paliw kopalnych w wielu sektorach gospodarczych, wiąże się z poważnymi konsekwencjami w przyszłości.

Nic zatem dziwnego, coraz więcej państw zaczyna korzystać z odnawialnych źródeł energii, stosując się tym samym do nowych przepisów wprowadzonych przez Parlament Europejski. Unia Europejska wprowadziła regulacje dotyczące zrównoważonej i przyjaznej dla klimatu produkcji biopaliw. Dyrektywa RED II jest ściśle związana z REDCert, czyli certyfikatem przyznawanym producentom biomasy

Dyrektywa RED II określa wymagania i kryteria zrównoważonego rozwoju dla surowców wykorzystywanych w sektorze energetycznym. Dyrektywa UE RED II dotyczy produkcji biopaliw, ciepła oraz energii elektrycznej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Regulacje dotyczące certyfikatu REDCert 

REDCert to standard certyfikacji zrównoważonego rozwoju i dotyczy produkcji biomasy na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej. System certyfikacji produkcji biomasy REDCert obejmuje takie grupy produktów jak: oleje roślinne, zboża oraz odpady biopaliw, które stanowią odnawialne źródła energii. Certyfikacja REDCert ma za zadanie weryfikację oraz kontrolę nad sposobami produkcji biomasy i biopaliw, zgodnie z wymogami dyrektywy RED II. 

Certyfikacja REDCert obejmuje wszystkie etapy produkcji biomasy. Już pierwszy etap, czyli produkcja oraz skup surowca, następnie jego przetwarzanie, dystrybucja oraz wytwarzanie biopaliw czy bioenergii, powinno przebiegać zgodnie z wymogami określonymi w standardzie REDCert. Stąd też proces uzyskania certyfikatu wymaga od organizacji wdrożenia działań we współpracy z jednostką certyfikującą. 

Certyfikacja w systemie REDCert to korzyści dla organizacji zajmującej się produkcją biomasy. Dzięki certyfikatowi firma zyskuje szansę na rozwój na rynkach międzynarodowych, tym samym budując swoją renomę oraz reputację organizacji jako dbającej o środowisko naturalne. 

Jakie produkty wymagają certyfikatu REDCert? 

Celem systemu certyfikacji REDCert jest redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie poziomu wykorzystywania nieodnawialnych surowców naturalnych. W efekcie została wytypowana grupa produktów, która powinna zostać objęta certyfikatem REDCert, a tym samym – spełniać wymogi jakościowe oraz być zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Certyfikacji REDCert podlegają zatem podmioty, które specjalizują się: 

  • przetwarzaniu biomasy, czyli zakłady wytwarzające kwasy tłuszczowe i surowce niezbędne do produkcji bioetanolu oraz estrów metylowych kwasów tłuszczowych, olejarnie, gorzelnie;
  • wytwarzaniu biokomponentów, czyli zakłady produkujące bioetanol oraz estry metylowe kwasów tłuszczowych, 
  • zakupie, imporcie oraz skupie biomasy, czyli wszystkie organizacje, które przechowują biomasę i surowce niezbędne do produkcji komponentów.  

System certyfikacji REDCert jest zatem skierowany do producentów rolnych, dostawców biomasy i biopaliw, producentów bioetanolu i biogazu, producentów energii energetycznej, którzy wykorzystują w całym procesie biomasę. 

REDCert certyfikat – jakie wymagania należy spełnić? 

Pomimo konieczności uzyskania certyfikatu REDCert dla organizacji, które zajmują się produkcją, skupem czy dystrybucją biomasy, konieczne jest spełnienie szeregu wymogów. Uzyskanie certyfikatu wiąże się z koniecznością uzyskania pozytywnej oceny audytu jednostki certyfikującej, dlatego też odpowiednie przygotowanie firmy do całego procesu ma ogromne znaczenie. 

System certyfikacji REDCert został opracowany w celu spełnienia wymogów dyrektywy Unii Europejskiej. Zatem organizacje, które chcą uzyskać certyfikat muszą wykazać: 

  • zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju w zakresie rolnictwa i produkcji biomasy i odpowiadającym im wymogów prawnych, 
  • zgodność z wymogami dotyczących produkcji odpadów, 
  • zgodność z wymogami ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
  • wprowadzenie odpowiedniej dokumentacji i systemów zarządzania. 

produkty

Proces certyfikacji REDCert  

Proces certyfikacji, który kończy się audytem przeprowadzanym przez uprawnioną do tego jednostkę certyfikującą, powinien być poprzedzony rejestracją w organizacji REDCert oraz przygotowaniem księgi jakości opartej o wymogi całego systemu. 

Organizacja starająca się o certyfikacji po rejestracji powinna przesłać wszystkie wymagane dokumenty, które pozwolą na zawarcie umowy. Zebrane dokumenty są weryfikowane przez jednostkę certyfikującą, a następnie odesłane do systemu REDCert. 

Wdrożenie wymogów REDCert musi być poprzedzone szkoleniem, gdzie omawiane są między innymi wymagania formalne oraz zakres certyfikacji w systemie. Oprócz tego w trakcie szkolenia przedstawiane są wymagania dotyczące zakupu i sprzedaży biomasy, a także sposoby kompletowania i przechowywania dokumentacji dotyczącej zakupy, sprzedaży oraz magazynowania biomasy. Szeroko omawiane są również wymagania w przetwarzaniu biomasy. 

Certyfikacja kończy się uzyskaniem pozytywnego wyniku audytu kontrolnego.