Efektywność energetyczna – jak ją zwiększyć w przedsiębiorstwie?

W dzisiejszych czasach, kiedy zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie środowiska stają się coraz bardziej istotnymi kwestiami, efektywność energetyczna nabiera szczególnej wagi. Przedsiębiorstwa na całym świecie poszukują sposobów na zmniejszenie swojego wpływu na środowisko, zarówno poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, jak i poprzez poprawę efektywności energetycznej. W tym artykule omówimy, czym jest efektywność energetyczna, na co wpływa poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie, jak dbać o oszczędzanie energii w przedsiębiorstwach, w tym m.in. za pomocą normy ISO 50001, oraz jak wygląda audyt dla ISO 50001 i jakie są korzyści z wdrożenia systemu zarządzania energią zgodnie z tą normą.

Co to jest efektywność energetyczna?

Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej użytecznej energii do zużytej energii pierwotnej. Innymi słowy, chodzi o to, jak efektywnie energia jest przekształcana i wykorzystywana w danym systemie. Im wyższa efektywność energetyczna, tym mniej energii jest marnowane, co prowadzi do oszczędności kosztów i redukcji wpływu na środowisko.

Na co wpływa poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie?

Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie ma szeroki wpływ na różne aspekty działalności:

  •     Redukcja kosztów: Oczywiście, jednym z najbardziej bezpośrednich wpływów jest zmniejszenie kosztów operacyjnych. Energia jest jednym z głównych kosztów w większości przedsiębiorstw, dlatego każda oszczędność w tym obszarze ma znaczący wpływ na ogólną rentowność firmy.
  •     Zmniejszenie wpływu na środowisko: Mniejsze zużycie energii prowadzi do redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Jest to nie tylko korzystne dla środowiska, ale może także pomóc firmie w spełnieniu regulacji środowiskowych i uniknięciu potencjalnych kar.
  •     Zwiększenie konkurencyjności: Firmy, które efektywnie zarządzają swoim zużyciem energii, mogą często oferować swoje produkty i usługi w niższych cenach, co czyni je bardziej konkurencyjnymi na rynku. Ponadto, coraz więcej konsumentów i partnerów biznesowych preferuje współpracę z firmami, które wykazują zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju, co może prowadzić do zwiększenia udziału w rynku.
  •     Poprawa wizerunku przedsiębiorstwa: W obecnych czasach odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw (CSR) jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Firmy, które podejmują świadome działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej i ograniczenia wpływu na środowisko, są postrzegane jako bardziej odpowiedzialne społecznie. To może prowadzić do zwiększonego zainteresowania ze strony inwestorów, lepszego wizerunku wśród konsumentów i, w rezultacie, wyższej wartości rynkowej.
  •     Ochrona przed wzrostem cen energii: Ceny energii są zmiennym kosztem, który może ulec znaczącemu wzrostowi z powodu różnych czynników, takich jak zmiany na rynku paliw kopalnych, opłaty za emisję CO2 czy zmiany w regulacjach energetycznych. Inwestycje w efektywność energetyczną mogą pomóc zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed tymi nieprzewidzianymi wzrostami kosztów, stabilizując wydatki operacyjne.
  •     Zwiększenie wydajności operacyjnej: Poprawa efektywności energetycznej często wiąże się z optymalizacją procesów operacyjnych. Może to prowadzić do zwiększenia wydajności operacyjnej, redukcji odpadów i lepszego wykorzystania zasobów, co w rezultacie przekłada się na wyższą produktywność.

Jak dbać o oszczędzanie energii w przedsiębiorstwach?

  •     Monitorowanie zużycia energii: Regularne monitorowanie zużycia energii jest kluczowe dla zrozumienia, gdzie i jak energia jest wykorzystywana w przedsiębiorstwie, co pozwala na zidentyfikowanie obszarów, w których można wprowadzić poprawki.
  •     Optymalizacja procesów: Optymalizacja procesów produkcyjnych i operacyjnych może prowadzić do znaczących oszczędności energii. Na przykład, wykorzystanie energooszczędnych maszyn i urządzeń, ograniczenie czasu pracy maszyn, czy optymalizacja ustawień urządzeń.
  •     Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii: Inwestycja w odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna czy wiatrowa, może prowadzić do znaczących oszczędności energii i kosztów.
  •     Wdrożenie systemu zarządzania energią: System zarządzania energią, taki jak ten opisany w normie ISO 50001, może pomóc przedsiębiorstwom w monitorowaniu, analizowaniu i optymalizowaniu zużycia energii.

energetyczne

Norma ISO 50001

Norma ISO 50001 to międzynarodowy standard, który określa wymagania dla systemu zarządzania energią. System zarządzania energią oparty na normie ISO 50001 pomaga przedsiębiorstwom w monitorowaniu, analizowaniu i optymalizowaniu zużycia energii, co prowadzi do oszczędności kosztów i redukcji wpływu na środowisko. Standard ten opisuje najlepsze praktyki w zakresie zarządzania energią i pomaga przedsiębiorstwom w opracowaniu polityki energetycznej, określeniu celów i docelowego planu działania, oraz w monitorowaniu i analizowaniu wyników.

Jak wygląda audyt dla ISO 50001?

Audyt dla ISO 50001 ma na celu ocenę zgodności systemu zarządzania energią przedsiębiorstwa z wymaganiami normy. Audyt przeprowadzany jest przez niezależną stronę trzecią, która ocenia, czy przedsiębiorstwo spełnia wszystkie wymagania normy i czy system zarządzania energią jest skuteczny w osiąganiu określonych celów energetycznych. Audyt składa się z kilku etapów, w tym przeglądu dokumentacji, oceny działalności przedsiębiorstwa na miejscu, oraz rozmów z pracownikami i kierownictwem. Po zakończeniu audytu, strona przeprowadzająca audyt sporządza raport, w którym podaje swoje wnioski i rekomendacje.