Audyty przed i po rozpoczęciu działalności

Audyty sprawdzające działania firm i wskazujące na ewentualne niezgodności wymagające poprawy są jednym z najważniejszych elementów prowadzenia sprawnej, legalnej i odnoszącej sukcesy działalności gospodarczej.

Zarówno te zlecane przed rozpoczęciem działalności, sprawdzające podstawy i założenia nowej firmy pod kątem prawnym, jak i te prowadzone w trakcie istnienia działalności w celu zweryfikowania jej zgodności z prawem i dostosowania jednostki do zmieniających się regulacji mogą w znaczący sposób wpłynąć na jej wiarygodność i sytuację rynkową. Ogromną rolę w tego typu audytach odgrywają prawnicy, działający niezależnie od interesów firmy. Jak wyglądają audyty działalności i w jakim celu się je zleca?

Rola prawników w przeprowadzaniu audytów działalności

Zlecenie przeprowadzenia audytu działań kancelarii prawnej doświadczonej w tego typu sprawach to jeden z najskuteczniejszych sposobów na pozyskanie wiarygodnych, bezstronnych informacji odnośnie prawidłowości działań własnej firmy. Choć audyty mogą być zlecone zarówno przez samą firmę, jak i jednostki zewnętrzne, ich celem powinno być zawsze przedstawienie faktów obiektywnie, bez tuszowania jakichkolwiek informacji mogących znacząco wpłynąć na legalność działalności danej jednostki na rynku. To właśnie dlatego coraz częściej w audytach uczestniczą nie tylko biegli w danej dziedzinie, ale i prawnicy przygotowani do weryfikacji każdego aspektu działań firmy pod kątem zgodności z prawem. Ich wkład może przyczynić się do dalszych sukcesów i rozwoju działalności.

Rodzaje audytów przed i po rozpoczęciu działalności

kancelaria prawna audyt

Jak podają prawnicy z kancelarii prawnej KHG Group, audyty prowadzone w celu weryfikacji zgodności i skuteczności działań jednostki na rynku mogą być zlecane pod kątem różnych aspektów działalności. Pierwszym z nich będzie aspekt prawny, obejmujący zarówno audyty przed jak i po rozpoczęciu działalności. Prawnicy mogą sprawdzić tu zarówno podstawy i założenia działalności w celu dostosowania ich do przepisów prawa, jak i przygotować firmę na ewentualne zmiany prawne które mogą w przyszłości wpłynąć na konieczne zmiany w firmie. Podczas audytu zbadane zostaną także przygotowane wzory dokumentów, w tym umów, regulaminów i zarządzeń wewnętrznych. Jeśli firma działa już na rynku, przeprowadzony audyt dotychczasowej działalności będzie miał na celu przede wszystkim weryfikację stosowania się przez firmę do obowiązującego i zmieniającego się prawa.

Kolejną kategorię audytów dla działalności gospodarczych stanowią audyty podatkowe, w których rolą prawnika będzie sprawdzenie i zweryfikowanie przyjętych przez firmę podstaw podatkowych. Audyt taki sprawdza, czy przyjęta przez firmę koncepcja optymalizacji podatkowej uwzględnia rozwój firmy i najbardziej korzystny dla niej schemat rozliczania działalności. Podążając tym samym tropem, audyt prowadzony przez kancelarię prawną może dotyczyć także działań księgowych firmy, sprawdzając poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych i wskazując na konieczne poprawy w kwestiach księgowania.

Ostatnią, choć jednocześnie najbardziej rozbudowaną kategorią audytów działalności, w których główną rolę odgrywają prawnicy są tzw. audyty specjalistyczne, skierowane do konkretnych rodzajów działalności gospodarczej i specjalności rynkowych. Wśród nich wyróżnić można między innymi audyty serwisów internetowych, audyty wdrożenia procedur RODO, audyty zabezpieczeń AML/CTF, audyty działalności w ramach marketingu wielopoziomowego MLM, czy audyty w obrębie działalności opartej na kryptowalutach.

Audyty jako sposób na weryfikację działań firmy

Audyt działalności prowadzony przez doświadczone kancelarie prawne powinien być oparty na wcześniej przygotowanym planie uwzględniającym potrzeby Klienta, ale też skupiać się na zachowaniu pełnej bezstronności i rzetelnym oszacowaniu obszarów wymagających zmian i poprawy. Tylko w taki sposób możliwe jest wyciągnięcie obiektywnych wniosków dotyczących audytowanej działalności i przedstawienie rozwiązań, które mogą jej działania usprawnić i poprawić także pod kątem pełnej zgodności z prawem. Ich przeprowadzenie jest często niezbędnym elementem procesu tworzenia, ale i prowadzenia działalności gospodarczej na niezwykle rozbudowanym, konkurencyjnym i wymagającym rynku.

Firmy, które decydują się na skorzystanie z pomocy kancelarii prawnej w celu uzyskania wskazówek do poprawy swoich działań mają często szansę wyratować się z problemów prawnych zanim te doprowadzą do nieodwracalnych błędów i sytuacji. Czy więc będzie to pomoc w zakresie księgowości, podatków, wdrażania RODO czy prowadzenia firmy w oparciu o marketing wielopoziomowy, poszukiwanie pomocy u prawników jest dobrym krokiem w kierunku rozwoju i sukcesu rynkowego.